top of page

Deze algemene voorwaarden bevatten belangrijke informatie, lees deze dus zorgvuldig door.

Wanneer u een coachingsessie met Désirée Manders heeft, gaat zij ervan uit dat u kennis heeft genomen van en akkoord bent met de algemene voorwaarden zoals hier te lezen.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN DÉSIRÉE MANDERS COACH/COUNSELOR - The Daydream Company coaching (hierna te noemen Désirée Manders), gevestigd te Badhoevedorp

Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel, registratie nummer 54678188.

BTW nummer 001103550B50

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel B: Algemene voorwaarden Workshops

 

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

I. Algemeen 

Op alle offertes en opdrachten zijn de navolgende bepalingen van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

II. Offertes, bevestiging en betaling

 • Opdrachten worden door de opdrachtgever schriftelijk bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Désirée Manders start met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte. Verdere mondelinge afspraken zijn pas bindend voor Désirée Manders na schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever.

 • De opdrachtgever verplicht zich binnen 14 dagen na factuurdatum de desbetreffende betaling te verrichten. Na deze periode is de opdrachtgever rente verschuldigd naar een rentevoet, die gelijk is aan de Wettelijke Rente vermeerderd met 2,5 %.

 • Désirée Manders zal na verstrijking van de in 2c genoemde termijn eenmaal een schriftelijke herinnering (per post, e-mail of fax) sturen. Hierna wordt de factuur aangeboden aan een incassobureau.

 • Indien Désirée Manders overgaat tot incassomaatregelen, dan komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.

III. Aansprakelijkheid

 • Désirée Manders is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met Désirée Manders. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die opdrachtgever en Désirée Manders gezamenlijk doorbrengen als daarna.

 • Désirée Manders is aansprakelijk voor werk dat door haarzelf of onder haar verantwoordelijkheid is verricht.

 • Désirée Manders is niet aansprakelijk voor het deel van de opdracht dat met goedkeuring van de opdrachtgever door derden is verricht. In het laatste geval zal Désirée Manders schriftelijk de rechtstreekse aansprakelijkheid door deze derden ten opzichte van de opdrachtgever vastleggen.

 • Désirée Manders is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen bij uitvoering van opdrachten en voor schade die hier rechtstreeks uit volgt, voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden.Désirée Manders zal tekortkomingen zo spoedig mogelijk herstellen, met dien verstande dat:

 • - de tekortkomingen betrekking moeten hebben op de werkzaamheden voortvloeiend uit de opdracht;

 • -het herstellen van deze tekortkomingen om niet zal geschieden, voor zover met het herstellen niet meer kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de opdracht.

 • Elke aansprakelijkheid vervalt na vijf jaar, te rekenen vanaf de dag van beëindiging van de opdracht.

IV. Vertrouwelijke informatie - geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle conversaties worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen. Niets dat is besproken in de conversatie is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van de opdrachtgever.

 • In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen, behoudt Désirée Manders zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Als persoon, vallend onder de Nederlandse wet, is het de plicht van Désirée Manders om activiteiten, welke in strijd zijn met de wet aan de hiervoor bedoelde autoriteiten te melden. Derhalve zal Désirée Manders niet kunnen worden aangesproken als zij onwettige zaken aan de sponsor van de opdrachtgever of aan de wettelijke autoriteiten meldt.

 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Désirée Manderes gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Désirée Manders niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 • Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, zijn alleen de Désirée Manders en de opdrachtgever degenen die de communicatie via deze mediums te zien krijgen. Partijen dienen er van op de hoogte te zijn dat een aantal mediums door derden worden beheerd, derhalve kunnen deze niet als strikt vertrouwelijk worden beschouwd.

 • In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de gecoachte of de cliënt is, geldt het confidentialiteitsprincipe en geheimhouding ten aanzien van alle uitgewisselde informatie en gesprekken die plaatsvinden tussen Désirée Manders en cliënt ook richting opdrachtgever.

V. Klachten- en geschillen

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Désirée Manders. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Désirée Manders in staat is adequaat te reageren.

 • Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen partijen in goed gezamenlijk overleg trachten op te lossen. Indien geen vergelijk wordt bereikt overeenkomstig deze regeling, is de rechter in de woonplaats van opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

VI. Opzegging en ontbinding overeenkomst

 • Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, ook het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

 • De schadevergoeding omvat tenminste de kosten die voortvloeien uit de verbintenissen die Désirée Manders met derden moest aangaan, en bovendien 30 % van het resterende deel van het honorarium wat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.

 • Indien de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst besluit de uitvoering van de opdracht meer dan twee maanden uit te stellen, verplicht hij zich Désirée Manders 1/3 van het honorarium vooruit te betalen. Verder zal hij alle tot dan gemaakte kosten betalen. Bovendien zal hij tenminste de kosten vergoeden, die voortvloeien uit de verbintenissen die Désirée Manders met derden moest aangaan.

 • De opdrachtgever kan alleen zonder schadevergoeding de overeenkomst ontbinden als Désirée Manders toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van overeengekomen verplichtingen. Deze ontbinding kan echter alleen plaatsvinden als de tekortkoming deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk is vastgelegd door de opdrachtgever, waarbij een redelijke termijn in acht wordt genomen. De opdrachtgever verplicht zich het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

 • Indien Désirée Manders door omstandigheden buiten haar schuld de werkzaamheden niet kan uitvoeren, heeft zij het recht het tot op dat moment gereed gekomen deel van de opdracht te factureren.

VII. Toepasselijkheid recht

Op alle handelingen is het Nederlands Recht van toepassing, ook als de (onderneming van de) opdrachtgever of delen daarvan in het buitenland zijn gevestigd of opgericht.

 

Badhoevedorp, 4 juli 2012

Désirée Manders

van Leeuwenhoekstraat 5

1171 XK Badhoevedorp

 

=============================================================================

Onderdeel B: Algemene Voorwaarden Workshops

Algemene voorwaarden Workshops en Cursussen Désirée Manders, gevestigd te Badhoevedorp.

Inschrijving handelsregister Kamer van Koophandel, registratie nummer 54678188.

BTW nummer001103550B50

Algemeen

Op alle offertes, opdrachten en aanmeldingen zijn de navolgende bepalingen van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.

I. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

 • Cursist of deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

 • Cursus: cursus, training, workshop, coaching, counseling of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

II. Toepasselijkheid

De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Désirée Manders, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.

 • Wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.

 • Een inschrijving op de wijze als vermeld in artikel 3 lid 1 of het accepteren van een offerte als bedoeld in artikel 4 lid 2 impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 • Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

III. Inschrijving en bevestiging van een cursus of workshops

 • Inschrijving voor de door Désirée Manders te verzorgen cursussen, workshops of vergelijkbaar  kan door opdrachtgever plaatsvinden door persoonlijke of telefonische aanmelding of door aanmelding per e-mail/elektronische post dan wel reguliere post.

 • Désirée Manders bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld steeds schriftelijk (per e-mail, dan wel reguliere post). Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende cursus of workshop tot stand. Het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst kan echter door partijen ook met andere middelen bewezen worden.

 • De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

IV. Prijzen van cursus of workshop

Bij inschrijving gelden de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld op  www.vandaagismijnlievelingsdag.com en/of de bij de cursus / workshop horende flyer ten tijde van de inschrijving.

 • In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.

 • Als op een cursus BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW

 • Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 • Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast muv de prijzen die al genoemd zijn bij een geplande cursus.

V. Betaling

Na inschrijving voor een cursus zoals vermeld in artikel 3 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 4 zendt Désirée Manders een factuur met betrekking tot de cursus aan de opdrachtgever of cursist.

 • Betaling door de opdrachtgever/cursist dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van storting op een door Désirée Manders aangewezen bankrekening.

 • Indien de opdrachtgever/cursist niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Désirée Manders voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

VI  Verplaatsing data cursus door de opdrachtgever

Een cursusdag kan tot vier weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan vier weken – en langer dan een (1) week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

VII. Annulering cursus door de opdrachtgever /cursist

 • Annulering door de opdrachtgever/cursist van de overeenkomst ter zake een cursus is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk twee (2) weken voor de geplande eerste cursusdag of workshop.

 • Bij annulering tot twee (2) weken voor de eerste cursusdag wordt € 25,- (excl. BTW) per persoon in rekening gebracht. Bij annulering vanaf twee (2) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

 • Annulering door de opdrachtgever/cursist van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus of na de workshop is niet mogelijk.

 • Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige annuleringsreden. Hierbij valt te denken aan overlijden, ziekte en wordt in overleg met Désirée Manders bepaald.

VIII. Verhindering van de cursist

Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij Désirée Manders. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.

Een verhinderde cursist kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad € 12,50 excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 12,50.

IX. Annulering door Désirée Manders

Désirée Manders behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgevers/cursisten worden hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Désirée Manders zal het door de opdrachtgever/cursist betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt Désirée Manders de opdrachtgever/cursist een alternatief aan. Indien de opdrachtgever/cursist hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

X. Aansprakelijkheid

Désirée Manders is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Désirée Manders of de annulering van de cursusovereenkomst door Désirée Manders, tenzij aan Désirée Manders opzet of grove schuld kan worden verweten.

 • Indien Désirée Manders op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

 • Indirecte schade wordt niet vergoed.

 • Désirée Manders is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die een deelnemer aan een cursus van Désirée Manders heeft genomen, al dan niet in overleg met Désirée Manders.Elke deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de deelnemer en Désirée Manders gezamenlijk doorbrengen als daarbuiten.

XI.  Intellectuele eigendom

 • Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever/cursist. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Désirée Manders voorbehouden.

 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Désirée Manders is de opdrachtgever/cursist niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

XII, Toepasselijkheid recht

Op alle handelingen is het Nederlands Recht van toepassing, ook als de (onderneming van de) opdrachtgever of delen daarvan in het buitenland zijn gevestigd of opgericht.

 

Badhoevedorp, 4 juli 2012

Désirée Manders

van Leeuwenhoekstraat 5

1171 XK Badhoevedorp

Netherlands

www.TDCcoaching.com

Tel: (00 31) (0) 6 19 07 6363

E-mail: day.manders@gmail.com

 

 

Algemene voorwaarden

bottom of page